Johnson Mayet - El Rumbero de Corazón, 2017
Domov Profil Kurzy Eventy/Workshopy Darčeky/Gifts Galéria/Gallery Kontakt

Profil...

“Pochádzam zo Santiaga de Cuba, priamo zo srdca folklórnych tancov Kuby, ktorým sa  intenzívne venujem od detstva. Dnes som profesionálny tanečník a učiteľ rôznych  tanečných štýlov, ako je rumba, afro-kubánsky folklór, son, rovnako salsa con rumba,  salsa con afro, cha-cha-cha, merengue a iné.  Samozrejmosťou pre dobrého tanečníka je hlboko precítiť a milovať tanec.   Tanec, to je život. Ľudská bytosť spieva a tancuje pre rovnaký dôvod, ako žije.  Pohyby v kubánskom folklórnom tanci získavajú svoj zmysel a krásu, ak chápeme,  že odrážajú zmysel a krásu života, tak ako čistenie záhrady od buriny, rezanie  trstiny mačetou… Ak by som nebol tanečníkom, verím, že by som sa stal … tanečníkom.  Keď tancujem, cítim, že ... Tancujem, pretože ... To milujem. Netancujem, aby  som sa predvádzal, alebo dokazoval, že tancujem lepšie ... Tancujem, pretože  tancujem rád, pretože to tak cítim a to je niečo ... čo mi dovoľuje zabudnúť na  svet. Je to zábava, môj kľud a cítim, ako prichádza ten moment rovnováhy s  mojím “ja” . V tom okamihu robím radosť sám sebe. V prvom rade som to ja,  kto má radosť, keď tancujem ... Cítim nutkanie tancovať a keď počujem  hudbu, tak tancujem. To je jediné, čo cítim … tancujem a hotovo! A najradšej mám rumbu. Som Rumbero zo srdca! Cítim hudbu a keď ju  počujem, mám rád tie mravce od hlavy až po prsty na nohách a tomu nemôžem  odolať, musím explodovať … Bum! A tancujem! Tancujem rumbu! A milujem to!” 

Profile...

“I come from Santiago de Cuba, from the heart of the  Cuban folklore dances I am dedicated to since my  childhood. Nowadays I am a professional dancer and  teacher of different dancing genres – Rumba, Afro-Cuban  Folklore, Son, but also Salsa with Rumba, Salsa with Afro,  Cha-cha-cha, Merengue and others. Deep feeling and a love for dance is a certainty for a  good dancer. Dancing, that's life. The man sings and dances for the  same reason he lives. Movements in Cuban folklore  dance have meaningand beauty if one understands they  reflect those of life, such as clearing weeds, cutting  cane with a machete ... If I had not been a dancer,  well, I think I would have been.... a dancer.  When I dance, I feel it is ... I dance because ... I love  it. I do not dance to shine, or to prove that I dance  better or so and so ... I dance because I love to dance, because I feel,  and this is something that ... that allows me to forget the world. To me it is fun and quiet and I feel the time come  when I am at peace with myself. At that moment, I offer a pleasure to myself. It is primarily myself who enjoys my dance ... I feel the urge to dance and  when I hear music I dance - that's all I feel. ... I dance and that's it.  And I'm in love with the Rumba. I am a Rumbero at Heart! I feel the music and when I hear it, a shiver of pleasure runs down my back and it is something  that I cannot resist, I have to explode ... Wham! And I dance! I dance the Rumba. I love it!” 

CV...

narodený v Santiago de Cuba  v rokoch 1985-1995 pôsobil vo folklórnej tanecnej skupine Sangre  y Tradicion, kde sa pripravoval na svoju dalšiu tanecnú kariéru  od roku 1995 postupoval cez tanecné skupiny vyšších tanecných  úrovní, Ikache, Abureye, 19 de Septiembre a La Ceiba  v roku 2002 dostal ponuku pripojit sa ku skupine na vysokej  tanecnej úrovni, Kokoye, kde je dodnes prvým a sólovým  tanecníkom v roku 2005 sa stala skupina Kokoye oficiálne uznanou  profesionálnou skupinou scénickeho umenia, co mu postupne  umožnilo dosiahnut až na najvyššie tanecné úrovne, úrovne  sólového tanecníka ( oficiálne kubánske klasifikácie rozlišujú 7  úrovní profesionálnych tanecníkov )  so skupinou Kokoye sa zúcastnil rôznych festivalov a absolvoval  turné do Kolumbie, Brazílie, Mexika, Domikánskej republiky a na  Jamajku  viac ako 10 rokov spolupracuje s francúzskymi spolocnostami  Dansacuba, Cuba Baila a De Cuba pa’l Mundo a s britskou  spolocnostou Caledonia a s francúzskou tanecnou školou Elegua,  ktoré niekolkokrát do roka organizujú skupiny zaujímajúce sa o  hodiny tanca priamo na Kube, ako inštruktor niekedy aj 30-  clenných skupín, ako aj ako ucitel súkromých hodín tanca od paríla 2013 do júna 2013 strávil 3 mesiace na Slovensku, kde  vystupoval a vyučoval afrokubánsky folklór  po obdržaní niekolkých pracovných ponúk sa rozhodol vrátit na  Slovensko a do Europy v marci 2014, tentokrát na dlhšie obdobie 
Born in Santiago de Cuba During the years 1985-1995 incorporated in the folk dancing group  Sangre y Tradicion, where he has being prepared for his further  dancing career since 1995 he moved on the other groups of the highest level in  Santiago, Ikache, Abureye, 19 de Septiembre and La Ceiba  in 2002 he was proposed to belong to a high-level group Kokoye,  where he achieved the two highest levels of a professional dancer  ( there are 7 official categories of a professional dancer in Cuba ),  what allows him to be the ballet principal and soloist dancer  in 2005 the group Kokoye was officially recognized as a  professional art performing group  with the group Kokoye he took place in different festivals and  toured internationally to Colombia, Brazil, Mexico, Dominican  Republic and Jamaica  more than 10 years cooperates with the French companies  Dansacuba, Cuba Baila and De Cuba pa’l Mundo, British company  Caledonia and French dancing school Elegua, which organize  groups interested in the dancing programs directly in Cuba few  times a year, as a dancing teacher of up to 30-people groups  sometimes, so as a private classes teacher  since April 2013 till June 2013 he spent these 3 months in  Bratislava, Slovakia teaching and performing afro-cuban dances  obtaining of several working contracts proposal he is supposed to  return to Slovakia and Europe in March, 2014 for longer period
Profil