Johnson Mayet - El Rumbero de Corazón, 2017
Domov Profil Kurzy Eventy/Workshopy Darčeky/Gifts Galéria/Gallery Kontakt
KURZY S JOHNSONOM .................... TEŠÍME SA NA VÁS !!!!!!

Kurzy/Courses...

Popis kurzov
DANCE CLASSES WITH JOHNSON ........... LOOKING FORWARD TO SEEING YOU !!!
Description of courses
Popis kurzov:  Son Cubano Vznikol niekedy koncom 19. storočia na východe Kuby fúziou španielských tancov a afrických rytmov, na hudbu, ktorá spája španielsku gitaru a africké   bubny, je “otcom” kubánskej salsy. Pôvodne tanec z ulice je dnes elegantný a patrí do salónov. V najtradičnejších domoch hudby a tanca na východe  Kuby  sa tancuje najviac, teší sa obľube u staršej aj mladšej generácie.  Aj keď bol základom pre salsu, tancuje sa v inom rytme – kontratempo.   Timba ( Afro-Salsa ) / Salsa con Rumba y Afro Vznikla ako dynamickejšia forma tanca, v ktorom sa spájajú rôzne vplyvy afrického folklóru, splietajú sa v ňom folklór a tradície dvoch kultúrnych  vplyvov  africkej diaspóry, ako aj moderných rytmov mladej generácie. Preto je tento žáner na Kube tak populárny a pre ňu tak typický.  Na tomto kurze  budete tancovať fúziu salsy, orishas, conga, abakúa, rumby, sonu a reguetonu. A nebudú chýbať ani typické hravé prvky. Naučíte sa  despelote –  improvizovať, keď pár práve netancuje v objatí.  Afro-kubánska hudba a tanec zahŕňa 2 hlavné kategórie – náboženskú a svetskú. Náboženský prúd obsahuje odriekavanie, rytmus a nástroje používané  pri  náboženských rituáloch, zatiaľčo ten svetský sa sústredí v rumbe a karnevalovom prejave.  Afro-kubánsky folklór vznikol v Karibiku príchodom afrických otrokov, ktorí si so sebou do diaspóry priniesli aj svoje nábožestvo a kultúru. Tanec   predstavuje vlastne komunikáciu s bôžikmi/svätými. Každý z nich má svoje poslanie a svoj príznačný character, preto aj každý tanečný krok má svoj  presný  zmysel a techniku prejavu. V tomto tanečnom prejave je znázornený niektorý z bôžikov, alebo ťažký život otrokov – práca na poli, sekanie  trstiny, atď.  Napríklad jedným z prvých v panteóne Orishas je Elegua. Strážca kľúča od všetkých ciest, od všetkých dverí, od Tvojho osudu. Zároveň je to ale dieťa.   Jeho tanec je typický hľadaním cesty v hustom kroví, ale chová sa pri tom, ako dieťa, robí žarty, charakteristickým krokom je, že sa zastaví na jednej   nohe, na ktorej sa rýchlo otočí. V ruke drží zakrivenú palicu, ktorou si pomáha čistiť cestu.  Rumba je prejavom toho svetského aspektu a je nesmierne zmyselná. Je to hra ženy a muža. Má 3 podžánre, napríklad Guaguancó. Žena vábi muža, ale   včas sa stiahne. Muž ženu dobíja takzvanou “vacuna” ( v doslovnom preklade “injekcia” ), naznačuje ňou atak na ženské lono a úlohou ženy je včas sa   brániť. Toto všetko sa deje s úsmevom na ich tvárach – je to hra 
Description of courses:  Son Cubano Created in the 19th century in eastern Cuba in the combination of Spanish dances and African rhythms, to the music of the Spanish guitar and African   drums, it’s the “father” of Cuban salsa. Formerly dances of the street are now elegant and belong to the salons. It is most danced in the most  traditional  houses of dance and music in eastern Cuba, it is both popular with the older and younger generations. Even though it is the basic to salsa, it  is danced in a different rhythm – contratiempo.  Timba ( Afro-Salsa ) / Salsa con Rumba y Afro It was created as more dynamical type of dance in which different African styles are connected, weaved together with folklore and traditions of two   cultural influences of African Diaspora, as well as modern rhythms of the younger generation. This is why it is very popular and often seen in Cuba.  In  this course you will dance fusion of salsa, Orishas, conga, abakúa, rumba, Sonu and reggaeton. You also won’t miss the typical playful elements as well   as despelote – improvisation while a couple is momentarily not in an embrace.  Afro-cuban music and dance is composed of two main categories – religious and secular. The religious stream includes chanting, rhythm and instruments   used in religious rituals, while the secular focuses on Rumba and carnival speech. Afro-Cuban folklore originated in the Caribbean with the arrival of   African slaves who brought their religion and culture into the diaspora. Dance is actually a communication with the gods and saints. Each has its mission   and its distinctive character, hence every dance step has its exact meaning and technique of expression. In this speech, dance shows one of the idols, or  heavy slave life - working in the field, cutting canes, etc.  An example is Elegua, one of the first Orishas in the pantheon. The keeper of the keys of all roads, doors as well as your Destiny. At the same time, it is   but a child. His dance is typical in finding routes in heavy cover, while acting like a child – making jokes. A characteristic step is standing on one leg and   turning on it quickly. In his hand he holds a crooked stick with which he clear the road. Rumba is a manifestation of secular aspect and is extremely sensual. It is a game of a man and woman. It has three subgenres, such as Guaguancó. The   women tries to attract the mans attention, withdraws just in time. The man attacks the women with a so-called “vacuna” ( “injection ” ), and tries to   conquer the women intimate parts and the women’s role is to protect herself. This all happens with a smile on their faces – it is a game after all. 
... spä ... back

Aktuálny rozpis kurzov nájdete na nasledujúcej stránke:

Johnson Mayet - El Rumbero de Corazón

The latest schedule of courses you find at following link:

Johnson Mayet - El Rumbero de Corazón Kurzy